ธนาคารธนชาต ผนึก พระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาบุคลากรด้าน Data Science

ข่าวบันเทิง Wednesday September 11, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ณ ห้องลานไพลิน อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารธนชาต และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนด้าน Data Science โดยเกิดขึ้นเนื่องจากธนาคารธนชาตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้กับบุคคลากรเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติงานจริง ตามความต้องการของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่การเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยโครงการแรกที่จะจัดให้มีขึ้นคือโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Certification Program) ซึ่งเป็นหลักสูตร 290 ชั่วโมง โดยผู้เรียนจะได้เรียนทฤษฎีและลงมือปฏิบัติผ่านโครงการจริงของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการลงมือปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการอบรมซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมืออื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการของบุคลากร 2 สถาบัน การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานจริง การจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ