ครม.ไฟเขียวแพ็กเกจไทยแลนด์พลัส

ข่าวเศรษฐกิจ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบรัฐบาล * ครม.อนุมัติแพ็กเกจไทยแลนด์พลัส หักลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50% นาน 5 ปี สำหรับโครงการลงทุนจริง 1,000 ล้านบาท หวังกระตุ้นการลงทุนเร่งด่วน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิด เผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการ Thailand Plus Package ของสำนักงานคณะกรรม การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงานรับผิดชอบ ประ กอบ 7 ด้าน คือ 1.ด้านสิทธิประ โยชน์ โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดการลงทุน โดยลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี สำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนจริงอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 โดยต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภาย ในปี 2563

2.ด้านกระบวนการตัดสิน ใจ โดยให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน และประสานงานการลงทุน เป็น ต้น 3.ด้านคน มาตรการสนับ สนุนการฝึกอบรมแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุนหรือ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมที่เข้า ข่ายเป็น Advanced Technology ไปหักค่าใช้จ่ายได้ 250% ระหว่างปี 2562-2563 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับรองก่อนใช้สิทธิ์

4.Ease of Doing Business โดยเร่งปรับปรุง พ.ร.บ.การประ กอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5.ที่ดิน โดยจัดหาและพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนต่างชาติแต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ 6.ด้านตลาด ให้พิจารณาสรุปผลการศึกษา และดำเนินกระบวนการภายใน เพื่อให้ ได้ข้อสรุปเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู และการเข้าร่วม CPTPP เป็นต้น 7.ด้านห่วงโซ่ อุปทาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เห็นควรให้กำหนดมาตรการคลังเพิ่มเติม โดยให้หักเงินลงทุนด้านระบบอัตโนมัติได้ 200% ระหว่างปี 2562-2563

อย่างไรก็ตาม ยังมีด้านการตลาดเชิงรุกที่จะจัดทีมบูรณา การชักจูงโครงการย้ายฐานการลงทุน พร้อมจัดทำข้อมูลประ กอบการชักจูงเฉพาะราย รวมถึงประชาสัมพันธ์โดยเน้นพื้นที่เป้าหมาย เช่น จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ