'สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี' หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯมอบสุขภาพฟันดีแก่เด็กๆ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 00:00:22 น.

การรับบริการทางทันตกรรมถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร อยู่ห่างไกลชุมชนและตัวเมืองที่เข้าไม่ถึงการบริการทางทันตกรรม ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพฟันของเด็กไทย จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์ จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี

เมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้การบริการด้านสุขทันตกรรมไปยังเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความยากลำบากมากในการลงพื้นที่ อันเนื่องมาจากเรื่องของความปลอดภัย ทีมงานจึงไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยหน่วยรถเคลื่อนที่เหมือนเช่นทุกครั้ง แต่เพื่อให้การบริการได้เข้าถึงยังเด็กในพื้นที่ จึงได้รับความอนุเคราะห์จากทางกองทัพอากาศที่ให้การสนับสนุนเครื่องบิน C130 ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ทำฟันรวมถึงทีมงานทันตแพทย์อาสาของโครงการ พร้อมการอารักขาด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬา ภรณ์ นำทีมโดย ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิร่วมด้วยทันตแพทย์อาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศาลายา

ม.ร.ว.จิยากรกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มูลนิธิดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน จากการสำรวจทำให้ทราบว่าเด็กด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงได้จัดทำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ขึ้นเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี โดยมูลนิธิได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยได้เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ ได้แก่ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการทำหน้าที่ด้วยจิตอาสา และต่างภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม สำหรับโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ให้บริการโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ Dental Care Unit บริการทำฟันแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อต้องการให้เด็กๆ มีสุขภาพฟันที่ดี และมีวินัยในการดูแลรักษาฟัน"

นายเอกรัฐ ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" หน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฟันฟรีให้กับเด็กอายุ 8-18 ปีที่ด้อยโอกาสและห่างไกลการเข้าถึงการบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ชนบท ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นระยะเวลา 4 วัน ให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กจำนวนรวมทั้งสิ้น  1,065 คน ทั้งยังมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็ก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพฟันในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ล่าสุด "โครงการสุขภาพดีใต้ร่มบารมี" ยังให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเองอีกด้วย ล่าสุดได้เข้าลงพื้นที่ให้การบริการในพื้นที่อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,035 คน

พันธกิจดังกล่าวนี้จะยังคงขับเคลื่อนต่อไป เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในครั้งต่อไปหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ มีกำหนดเดินทางไปให้บริการแก่เด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 3-6 กันยายน 2562 สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตร ผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ.

บรรยายใต้ภาพ

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช จากสภากาชาดไทย มร.เฮสเตอร์ ชิว จากแมคโดนัลด์ฯ เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ สามารถบริการทันตกรรมให้น้องๆ จ.กระบี่ จำนวน 1,035 คน

หน่วยบริการทันตกรรม แพทย์อาสาฯ กำลังให้บริการทันตกรรมน้องๆ จ.กระบี่
การบริการทันตกรรมที่ จ.นราธิวาส
น้องๆ เยาวชน จ.นราธิวาส ร่าเริง กับโอกาสที่ได้รับบริการทันตกรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง