กปน. เตรียมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 00:00:00 น.

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะ เข้าพบ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ และขออนุญาตก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 เมตร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใต้คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจำนวน 4 เส้นทาง ความยาวรวม 44 กิโลเมตร เพื่อสร้างเสถียรภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา เพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำประปาทดแทนระหว่างพื้นที่บริการฝั่งตะวันตกกับตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และบรรเทาผลกระทบหากแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำดิบด้อยคุณภาพรุกล้ำถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล ทำให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอและทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และกรมชลประทานพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง