คอลัมน์มติ ครม.

ข่าวทั่วไป 18 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติการต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปีละ 10,000 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 318,240 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2562 เป็นปีสิ้นสุดที่ไทยจะต้องบริจาคเงินอุดหนุนดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในการส่งเสริมการดำเนินงานและผลักดันความร่วมมือที่เกี่ยวข้องของไทยในกรอบอนุสัญญาฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาฯ และรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขออนุมัติการต่ออายุการบริจาคเงินออกไป

นอกจากนั้น ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่านางจุมพิตาได้มี หนังสือขอลาออกจากการเป็น ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 จึงให้ดำเนินการตรา พ.ร.ฎ.เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้เลือกตั้งภายใน 45 วัน

ทางด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 เกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงและขยาย เพื่อแก้ปัญหาในระบบผลิตและการจ่ายน้ำประปาทั้งการขาดแคลนน้ำดิบ ระบบผลิตชำรุด กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ระบบจ่ายน้ำไม่มีประสิทธิภาพสาเหตุจากท่อเล็ก ท่อเก่าหมดอายุการใช้งาน แบ่งออกเป็น 6 โครงการ วงเงินรวมทั้ง 6 โครงการ จำนวน 11,026.952 ล้านบาท มาจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 7,332.691 ล้านบาท (ร้อยละ 66.50) เงินกู้ภายในประเทศ จำนวน 2,444.230 ล้านบาท (ร้อยละ 22.17) และเงินรายได้ของ กปภ. จำนวน 1,250.031 ล้านบาท (ร้อยละ 11.33) ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จพร้อมใช้งานจะให้บริการผู้ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก 239,618 ราย มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 332,400 ลบ.ม./วัน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ