ตั้ง'ปลัดสปน.-เลขาฯปปง.'

ข่าวทั่วไป 18 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบรัฐบาล * ครม.ตั้ง "ธีรภัทร" นั่งปลัด สปน. ด้าน มท.โยกย้าย 11 ตำแหน่ง "มณฑล" เป็นอธิบดี ปภ. สลับ "ชยพล" เป็นอธิบดีโยธาฯ พร้อมตั้ง "พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์" นั่งเลขาฯ ปปง.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติแต่งตั้งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐ มนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐ มนตรี (สปน.) ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ลงนามคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 199/2562 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและกิจการพิเศษ แต่งตั้งนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัด สปน.เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ โดยมีหน้าที่และอำนาจ ศึกษาวิเคราะห์ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะประสานงานเกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลร้องขอจากสำนักพระราชวังและกิจกรรมจิตอาสา ของรัฐบาล ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราที่ไม่เกินอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายเชิดชาย ใช้ไว วิทย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 1.นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 3.นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ตรวจราช การกระทรวง 6.นายนิวัฒน์ รุ่ง สาคร รองอธิบดีกรมการปก ครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระ ทรวง 7.นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 8.นาย ราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 9.นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าฯ นนทบุรี เป็นผู้ตรวจ ราชการกระทรวง 10.นายชัย สิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ เป็นผู้ว่าฯ ยะลา และ 11.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เป็นผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ครม.ยังอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอให้ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง.แทนตำแหน่งที่ ว่างลง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน ครม.นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งนายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร กระ ทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ