พาณิชย์ผลักดันเทคโนโลยี'BigData' ช่วยรัฐดูแลสินค้าเกษตรนำร่อง5ชนิด

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 19, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "พาณิชย์" เปิดตัวระบบ Big Data นำข้อมูลและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการตัดสินใจเชิงนโยบาย นำร่องพืชเกษตร 5 ชนิด ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการนำร่องของกระทรวงพาณิชย์เพื่อ ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การด้าน Big Data อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยมีรูปแบบการนำเสนอผ่าน Dashboard นำร่องพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในช่วงแรกจะพัฒนาระบบเริ่มจากพืชเกษตรสำคัญ 3 ชนิดก่อน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

สำหรับระบบดังกล่าวจะใช้ในการติดตามสถานการณ์ใน ด้านอุปสงค์ อุปทาน ทั้งในและ นอกประเทศ สามารถคาดการณ์ แนวโน้มและเตือนภัย เพื่อกำ หนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้ รวมถึงระบบกำกับ และติดตามนโยบายด้านการ รับฟังเสียงสะท้อนภาคประชา ชน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประ สิทธิภาพ ทันการณ์ และครอบ คลุมทุกมิติ นำไปสู่การขับเคลื่อน ภารกิจหลักของกระทรวงพา ณิชย์ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร

"ได้ตั้งเป้าพัฒนาระบบ Big Data ให้มีความสมบูรณ์ภายในปี 2563 เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เพื่อดูแลเกษตรกร โดยจะเปิดให้คนทั่ว ไปสามารถเข้ามาดูได้ แต่จะมี ระดับการเข้าถึง เพื่อความปลอด ภัยของข้อมูล และยังมีแผนขยาย ระบบ Big Data ที่จะช่วยวิเคราะห์การส่งออก การผลิตสินค้า การทำธุรกิจ การค้าบริการ และเรื่องอื่นๆ ด้วย" น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การใช้ระบบ Big Data ดังกล่าว ยกตัวอย่างสินค้าข้าว ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าปัจจุบันราคาข้าวเป็นอย่างไร ตั้งแต่เกษตรกร โรงสี จนถึงผู้ส่งออก ดูปริมาณผลผลิตเป็นอย่างไร แนวโน้มการส่งออก การบริโภค คาดการณ์ปริมาณสต๊อกคงเหลือ ดูแนวโน้มราคาในอนาคต โดยใช้ระบบ AI เข้ามาวิเคราะห์จากข้อมูลการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ดูว่าปัจจุบันประเทศไหนส่งออกข้าวได้มากที่สุด.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ