การสัมมนาคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ข่าวทั่วไป 22 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "บทบาทและความท้าทายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและการประยุกต์ใช้" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Avani+ Riverside (เจริญนคร) กรุงเทพมหานคร

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของภาครัฐและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ควบคู่ไปกับความท้าทายในบริบทของกฎหมายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 และประธานกรรมการพัฒนากฎหมาย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 และนายรพี สุจริตกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมอภิปรายในมิติด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเงินและตลาดทุนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยนำเสนอแนวคิดข้อเสนอแนะ บทบาทของคณะกรรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมและรองรับในเรื่องนี้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้นำแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายของสำนักงานฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ