รัฐวิสาหกิจเฮ! บัญชีกลางใจป้า ปลดล็อกจัดซื้อ

ข่าวเศรษฐกิจ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การประ ชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบประ เด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ โดยตรงของรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ดังนี้ 1.การขอเพิ่มเติมรายชื่อ บริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท โกลบอล แมน เนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 2.พิจารณากิจ กรรมที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดย ตรง ให้กับการประปานครหลวง (กปน.) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ 3.เห็นชอบร่างระเบียบที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห กรรมขนาดย่อม

นอกจากนี้ คณะกรรมการ นโยบายฯ ยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.... และร่างระเบียบบริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน ต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.... เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความยืดหยุ่น และมีความคล่องตัว

อีกทั้งยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย และพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมหา วิทยาลัยมีภารกิจในการวิจัย และพัฒนาการให้บริการในทาง วิชาการเป็นจำนวนมาก ต้อง การความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ