คอลัมน์ไทยโพสต์: ร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป Saturday October 12, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลายหน่วยงานต่างจัดกิจกรรมระลึก ถึงพระองค์ท่านหลายแห่ง อย่างสำนักงานศิลปวัฒน ธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดนิทรรศการสุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทยในรัชกาลที่ 9 สาขาเรขศิลป์ และสาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นอัครศิลปิน ทรงสร้าง สรรค์ อนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า ในหลวง ร.9 ทรงสร้างงานออกแบบเรขศิลป์ฝีพระหัตถ์มากมาย ทุกชิ้นงานล้วนทรงพระปรีชาสามารถด้านองค์ประกอบศิลป์ที่ทรงสั่งสมอย่างต่อเนื่องมาเป็นพื้นฐานสร้างผลงาน ทรงสร้างสรรค์ผลงานในฐานที่พระองค์เป็นศิลปิน ทรงประดิษฐ์แบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ ทรงออกแบบ ส.ค.ส.พระราชทานให้สวยงามและทรงคุณค่า ทรงออกแบบตราสัญลักษณ์ชัยพัฒนาด้วยพระองค์เอง สื่อความหมายลึกซึ้ง ตราสินค้าสุวรรณชาด เกิดจากแนวพระราชดำริของพระองค์ มีพระราชประสงค์สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าที่เป็นของคนไทย โดยสระอุมีลักษณะหวัดเหมือนลายมือ ส่วนตราสัญลักษณ์มีพระบรมราชวินิจฉัยปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนพระราชทานพระบรมราโชวาทให้ใช้ได้ เชิญชวนประชาชนเข้าชมน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ผ่านนิทรรศการพิเศษนี้

การแสดงออกในการระลึกถึงพระองค์ท่านยังใช้วิธีการสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานไว้ให้แผ่นดินมากมายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถ ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก

ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้คือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

จำคำอธิบายง่าย แนวทางการปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อน สามารถปฏิบัติได้จริง และไม่ใช่การขายฝัน แต่เป็นการผสมผสานหลักคิดกับหลักธรรมเข้าด้วยกัน ประกอบกัน เป็นคุณค่าต่อแนวทางที่ใช้เป็นเกราะป้องกันของประ ชาชนในทุกระดับชั้นทางเศรษฐกิจ และหากทำได้ คำถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นโจทย์ยากของประเทศที่ไม่ได้แก้ไขได้ง่ายๆ และหากประชาชนยึดแนวทางนี้ในการดำเนินชีวิต ก็เชื่อได้ว่าความเป็นอยู่ของคนในสังคมจะไม่แก่งแย่งแข่งขันเพื่อชิงทรัพยากรส่วนรวมมาเป็นของตัวเอง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ