วิศวะมหิดล จัดแข่งขันเยาวชนออกแบบโมเดล "พลังงานที่ยั่งยืน" ด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4.0

ข่าวบันเทิง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โลกกำลังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน พลังงานทางเลือกเป็นอีกหนึ่งในคำตอบ เจเนอเรชั่นคนรุ่นใหม่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ESR (Engineering Social Responsibility) จัดการ "แข่งขันฝึกปฏิบัติการ...พลังงานที่ยั่งยืน" ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4.0 เพื่อถ่ายทอดทักษะทางวิศวกรรม 4.0 ส่งเสริมให้เยาวชนฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และไอเดียในการออกแบบโมเดล ภายใต้หัวข้อ "พลังงานที่ยั่งยืน" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การแข่งขันออกแบบโมเดล ภายใต้หัวข้อ "พลังงานที่ยั่งยืน" มีเยาวชนกว่า 100 คน จาก 10 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา), โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์, โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์, โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์, โรงเรียนวัดมะเกลือ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), โรงเรียนวัดทรงคนอง, โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด และโรงเรียนราษฎ์บำรุงวิทยา

เพราะเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4.0 ในรูปแบบการแข่งขัน "พลังงานที่ยั่งยืน" มุ่งพัฒนาการเชื่อมต่อโลกการศึกษาของเยาวชนระดับโรงเรียนกับระดับอุดมศึกษาด้วย Active Learning การร้างความตระหนักและการใช้พลังงานที่ยั่งยืน โดยถ่ายทอดทักษะทางวิศวกรรมเพื่อไทยแลนด์ 4.0 สำหรับเด็กยุค 4.0 เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในพลังงานทางเลือกไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวันเพื่อรองรับอนาคต เสริมศักยภาพที่แตกต่างและการเรียนรู้ของเยาวชน ความรู้มิได้จำกัดอยู่แต่เพียงในห้องเรียน แต่ยังขึ้นอยู่กับทักษะการปฏิบัติและประสบการณ์ตรง ซึ่งช่วยให้เยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ออกแบบแก้ปัญหาและนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความเป็นจริง การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารกับผู้อื่น

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ "พลังงานที่ยั่งยืน" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน หลังจากนั้นได้ให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนจับกลุ่มกัน คิดและร่วมกันสร้างสรรค์เสนอไอเดียเพื่อแข่งขันออกแบบโมเดล ภายใต้หัวข้อ "พลังงานที่ยั่งยืน" โดยทั้งหมดมี 10 ทีม แต่ละทีมได้วางแผนและแบ่งงานกันว่าใครจะทำอะไร ในช่วงบ่าย ทั้ง 10 ทีม นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการได้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. ผลงาน Parabola Solar Energy คว้ารางวัลชนะเลิศ โดย ทีมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ได้รับโล่และทุนการศึกษา 5,000 บาท แนวคิด คือ การใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการตากแห้งอาหารต่างๆ ในชุมชน เช่น กล้วย ปลา หมู เป็นต้น

2. ผลงาน Biomass Energy ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ โดย ทีมโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ได้รับโล่และทุนการศึกษา 3,000 บาท แนวคิด การแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงานโดยอาศัยเทคโนโลยีในการแปรรูปชีวมวลมาใช้ เช่น การแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานเชื้อเพลิง โดยใช้ชีวมวลจากมูลสัตว์ และการแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ชีวมวลจากขยะชุมชน

3. ผลงาน สถานีพลังงานทดแทน KPN ได้รับรางวัล Popular Vote โดย ทีมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท แนวคิด การใช้พลังงานทดแทน โดยการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและขยะมูลฝอย มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ