กฟผ. จัดกิจกรรม "ชีววิถี อยู่ดี มีสุข" เป็นครั้งที่ ๒/๒๕๖๒วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ข่าวบันเทิง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรม "ชีววิถี อยู่ดี มีสุข" เป็นครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี . ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรม "ชีววิถี อยู่ดี มีสุข" จำนวน ๒๒ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนเกษตรกรรม "บ้านหนองตอ" หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงยืน อีกทั้งยังมี Blogger จากเพจชื่อดัง เช่น ตากล้อง ท่องเที่ยว, ลาพักเที่ยว, ท่องเที่ยวไฉไล และสื่อท้องถิ่น เช่น Udon Daily -ไลฟ์สด, Udon Next Step, ข่าวทั่วไทย และ เพจ-สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี และสื่อ Cable TV จ.อุดรธานี ตลอดจนทูตสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิสิตปริญญาโท คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และลงมือปฎิบัติในฐานกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเพาะปลูก, ด้านปศุสัตว์,ด้านประมง และด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ EM เป็นตัวขับเคลื่อนในทุกๆ ด้าน . ภาคเช้า พิธีเปิดกิจกรรม "ชีววิถี อยู่ดี

มีสุข" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ - นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ - นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 เป้นผู้กล่าวรายงาน - นายคณพศ พิมโคตร ปลัดอาวุโส อำเภอหนองหาน เป็นประธานในงานครั้งนี้

จากนั้น เป็นการเสวนา สร้างแรงบันดาลใจ"บอกเล่าวิถีเกษตรอินทรีย์" โดย - นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - นายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ ผู้แทนจาก กฟผ. - นางบานเย็น องอาจ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงเรือง - นายสมภาร องอาจ บุตรชายคุณบานเย็น และคุณมงกุฎ ศิริ หรือคุณแชมป์ เป็นผู้ดำเนินรายการ . ภาคบ่าย เยี่ยมเยือน และเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ. ณ "ชุมชนบ้านดงเรือง" หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้นำองค์ความรู้ ใน "โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จากวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ในการวางแนวทางการพัฒนาชุมชนชีววิถีฯ อย่างเป็นระบบ

ตามหลักบันได ๓ ขั้น อันได้แก่ ขั้นอยู่รอด ขั้นพอเพียง และขั้นยั่งยืน กระทั่งประสบผลสำเร็จ สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด กล่าวคือ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม มีความเข้มแข็งในฐานะวิสาหกิจชุมชนบ้านดงเรือง และที่สำคัญพึ่งพาตนเองได้ และมีการพัฒนาด้านการตลาดสู่การค้าระบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับฟังเรื่องราวการดำเนินโครงการชีววิถี จากตัวแทน "ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดงเรือง" ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน และเดินเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรมชุมชนบ้านดงเรือง . กิจกรรม "ชีววิถี อยู่ดี มีสุข" มุ่งหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สืบต่อไป สอดคล้องกับคำว่า "สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ