ไทยวันนี้: องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

ข่าวบันเทิง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สายลม... วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 26 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) ที่ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 62 โครงการ และรับทราบสถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการที่ยังติดปัญหา จำนวน 13 โครงการ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำเครือข่าย (อ่างพวง)

จากการติดตามของคณะอนุกรรมการฯ ในระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภาค สามารถขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วจำนวน 47 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนในปี 2563 และ 2564 จำนวน 29 โครงการ และยังมีโครงการที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนอีก 13 โครงการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 7 โครงการ ภาคกลาง 4 โครงการ และอีก 2 โครงการ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยในจำนวน 13 โครงการ มีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วแต่ยังติดปัญหาบางประการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่ยังติดปัญหา รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรโดยทั่วกันตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ