ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า

ข่าวบันเทิง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณภาคีจากทุกภาคส่วนที่ได้ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนงานด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ภารกิจนี้เป็นภารกิจโดยตรงที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความสำคัญ ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จ้างคนพิการเข้าทำงานให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำ เพื่อให้พวกเขามีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน และร่วมสนับสนุนให้กิดการจ้างงานคนพิการอย่างถูกต้อง และมีเป้าหมายเพื่อคนพิการอย่างแท้จริง ในการเสวนา "สู่การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างยั่งยืน" ภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ทุ่มเทกายใจร่วมทำงานขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมได้แลกเปลี่ยนการทำงาน ตลอดจนถ่ายทอดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน บรรยายใต้ภาพ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สสส.ตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาห กรรมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ PMAT 6 องค์กรภาคธุรกิจ-บริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 400 บริษัทหลอมรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว พร้อมใจจ้างงานคนพิการ 7,000 อัตราทั่วประเทศ ขับเคลื่อนให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการตาม กม.ได้ไม่ครบจำนวน 100:1 ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนแทน ปรับเปลี่ยนหนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคม หรือให้ทุนประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำใกล้บ้าน พึ่งพาตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี คนพิการทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ตาม กม.ครบถ้วน มีรายได้สม่ำเสมอ เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพ ด้วยศักยภาพคนพิการในฐานะพลเมืองเข้มแข็ง Active Citizen เป็นกำลังสำคัญของชุมชน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่องค์กรภาคีร่วมขับเลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม 6 องค์กร หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันโค้ชไทย และบริษัทต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนจ้างงานคนพิการอีก 180 บริษัท

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธี สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการและประชาชนกลุ่มเฉพาะมีสุขภาวะที่ดี กล่าวว่า กิจกรรมที่เราทำร่วมกันมาหลายปีให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองก้าวต่อไปข้างหน้า สสส.เป็นองค์กรรัฐที่ก่อตั้งมาแล้ว 18 ปีใช้ภาษีบาป เหล้า บุหรี่เพิ่มขึ้น 2% เพื่อสร้างมิติต่างๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มประชากรไทยในหลายกลุ่ม การให้ความรู้เพื่อรักษาสิทธิคนพิการ เพื่อนช่วยเพื่อน รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมอาชีพอิสระ ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานในหน่วยงานได้ อาชีพทำการเกษตร ทำปาล์ม ปศุสัตว์

นายจ้างหลายท่านเป็นผู้นำขับเคลื่อนการจ้างงาน 7,000 อัตรา 2 หมื่นโอกาสในการสร้างงาน มีเงินเข้ากองทุนเพื่อขยายงานให้กับผู้พิการ นับเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจริง ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อมีการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมองเห็นก้าวต่อไป เราต้องการความร่วมมืออย่างกว้างขวางเพื่อแผ่ขยายให้ยั่งยืนกว่าเดิม เราต้องการความร่วมมือเพื่อช่วยกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในหลายช่องทาง การมอบเกียรติบัตรเป็นการให้รางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณในการมีส่วนร่วมเป็นแกนนำขับเคลื่อน ทำให้สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกันเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้

กลไกการทำงานที่ผ่านมาของ สสส.ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พัฒนารูปแบบการจ้างงานคนพิการในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์โดยใช้ ม.33 และ ม.35 ช่วยให้คนพิการสามารถทำงานใกล้บ้าน และเป็นวิธีที่ทำให้เงินก้อนเดิมที่บริษัทเคยนำส่งเข้ากองทุน เพราะจ้างคนพิการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ สามารถส่งตรงไปยังคนพิการโดยตรง 100% เปลี่ยนไปสร่างโอกาสให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรง ความคาดหวังสำคัญเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน คือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ขยายประโยชน์ไปยังคนพิการทั่วทุกพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างจุดเปลี่ยนของสังคมไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อภิชาต การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า เบทาโกร พรีเมียร์ เซ็นทรัล ช่วยเหลือคนพิการก่อนที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจะเริ่มต้น การขับเคลื่อนในช่วงเริ่มต้นเมื่อปลายปี 2557 ให้สถานประกอบการ 20 แห่งเข้าร่วมสนับสนุนให้คนพิการ 229 คน ได้รับการจ้างงานเชิงสังคมและเริ่มทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนเป็นครั้งแรกในปี 2558 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถานประกอบการ กว่า 500 แห่งได้ให้การสนับสนุนโอกาสงานและอาชีพแก่คนพิการกว่า 7,000 คนในปี 2562 นี้ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนงานและอาชีพแก่คนพิการกว่า 20,000 โอกาส คิดเป็นรายได้และทุนสนับสนุนอาชีพส่งตรงถึงมือคนพิการรวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมีภาคีร่วมขับเคลื่อนภารกิจจากทุกภาคส่วนและภาคีพื้นที่กว่า 2,000 หน่วยร่วมดำเนินการ

     สิ่งที่มูลนิธิได้พบจากการทำงาน มองเห็นศักยภาพของคนพิการ เรื่องคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือภาครัฐเองก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้โดยลำพัง โอกาสของคนพิการคือเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น พิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมต่อองค์กรที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ และสถานประกอบการที่ได้ร่วมกันจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและให้ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่คนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาโดยต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ติดตั้ง "ตู้ชื่นใจ" เพื่อเป็นฐานในการสร้างทุนสนับสนุนให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปใน        อนาคต

"การจ้างงานผู้พิการเป็นสิทธิหนึ่งในอีกหลายสิทธิ เป็นแต้มต่อคนพิการในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี SDG พัฒนาที่ยั่งยืนบนเวทีโลกด้วย 17 นโยบาย แต่เดิมการทำงานเป็นไซโล ใครถนัดเรื่องใดก็ทำหน้าที่แต่วันนี้จะต้องทลายไซโล ทุกภาคส่วนทำงานแนวราบ คนพิการจำนวนมากมายที่เข้าไม่ถึงการจ้างงาน จ้างคนพิการได้ 5-6 หมื่นคน แต่ยังมีคนพิการอีก 4 แสนคนยังรอการจ้างงาน ต้องใช้ช่องทางอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ อีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ทางสังคม SE Social Enterprise กม.ใหม่ช่วยคนพิการ จับมือเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนพิการไม่มีแต้มต่อเหมือนกับคนอื่น มีความขัดข้องในการดำเนินชีวิต คนพิการ 7 ประเภทมีความสามารถแตกต่างกัน ถ้าโลกนี้ไม่มีออทิสติกก็จะไม่มีนวัตกรรม คนพิการมีพลังในตัวเอง มีพรสวรรค์ที่จะทดแทนสิ่งที่เขาขาดไป สถานประกอบการทำงานกับคนพิการได้เพื่อเสริมหนุนให้เกิดนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" อณิรา ธินนท์ กล่าวทิ้งท้าย

เปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างยั่งยืน

ภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า "เราเชื่อในเรื่องคุณค่าของคนพิการว่ามีความสามารถ หากมีงานทำจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีสุขภาวะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสังคม เศรษฐกิจ แต่ต้องครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาวะที่ดี โดยหลีกเลี่ยงเหล้า บุหรี่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวเอง ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองด้วย"

วรวัฒน์ ศรียุกต์ ผอ.ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนกลุ่มมิตรผล กล่าวว่า เริ่มต้นสนับสนุนจ้างคนพิการทำงานในบริษัทกว่า 10 คน เพื่อทำงานด้าน HR ความยั่งยืนในการจ้างงานคนพิการไม่ใช่เรื่องการจ่ายเงิน แต่อยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าคนที่เราว่าจ้างให้ทำงาน การคัดสรรเลือกงานให้เขาลงมือทำ เราจ้างงานคนพิการเกินกว่าจำนวนที่ กม.ได้กำหนดไว้ คนพิการทำงานได้ดีมาก มีการย้ายแผนกให้มาทำงานฝ่ายรับโทรศัพท์ มิตรผลผลิตน้ำตาลก็ต้องทำงานร่วมกับชุมชน มีปัญหาอย่างที่เรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยกับชุมชน การที่มีคนพิการเข้ามาทำงานยิ้มแย้มแจ่มใส ปัญหาจากหนักกลายเป็นเบา และเป็นเบาที่ไม่ถูกด่า การเดินหน้าทำงานเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง บริษัทเอกชนเห็นคุณค่าคนพิการ มีการขยายงาน Network การทำงานด้านสังคมเป็นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วย คนที่มีกำลังมากกว่าต้องร่วมมือกันมาช่วยเหลือคนในสังคมที่อ่อนกำลังกว่า

กิตติ สืบสันติพงษ์ นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดตาก กล่าวว่า การจ้างงานคนพิการได้ประโยชน์จริงๆ ทำให้ชีวิตคนพิการเปลี่ยน "ผมดูแลคนพิการปลูกป่าจาก 30 ไร่เป็น 60 ไร่ มาวันนี้เป็น 300 ไร่ คนพิการปลูกป่าทำได้ดีกว่าภาครัฐปลูกป่า เพราะภาครัฐปลูกป่าเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน แต่คนพิการทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3 โมงเย็นอยู่บนเขา ตากแดดทำงาน ได้ออกกำลังกายไปในตัว ร่างกายบึกบึน ป่าพลิกฟื้นได้จริงๆ เพราะคนพิการ ปีแรกทำงานกับบริษัท แม็คโคร ตอนนี้ปล่อยมือได้แล้ว คนพิการเปลี่ยนชีวิตกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ ป่าเปลี่ยนสมบูรณ์ขึ้น"

ประยูร เจริญประวัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่เห็นว่าการช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญ จากสิ่งที่มีอยู่ของบริษัทถูกต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ตู้ชื่นใจ ทุกการซื้อช่วยสร้างชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ที่ชื่นใจทั้งคนซื้อและยังได้ช่วยเหลือคนพิการ 5% จากรายได้ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจอย่างยั่งยืน

เอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการเทใจดอทคอม กล่าวว่า เทใจดอทคอมเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีๆ ร่วมกัน ด้วยการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ถูกคัดเลือกขึ้นมา เพื่อเสนอให้สังคมเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการดีๆ โดยนำเงินทุนจากผู้สนับสนุนไปทำโครงการให้เกิดขึ้น และเห็นผลสำเร็จร่วมกัน ในเว็บไซต์ก็เปิดโอกาสให้ติดตามความคืบหน้า พูดคุยกับเจ้าของโครงการมีส่วนร่วมกันจนจบโครงการ วันนี้เทใจร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมมีเป้าหมายเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท ช่วยสร้างโอกาสงานคนพิการ 3 พันคน สามารถสนับสนุนได้ที่เทใจดอทคอม.

ปลูกเมลอนกับ'ใจดีฟาร์ม'

นาวาอากาศเอก สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ กล่าวว่าต้องการสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคด้วยการสร้างรูปธรรมในการดำเนินงาน มุ่งสร้างผลกระทบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นไปในแนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมศักยภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่าง

มีความสุข ทำอย่างไรให้คนพิการมีอาชีพเกิดรายได้กับตนเอง ครอบครัวที่ต่อเนื่องและมีความมั่นคงในชีวิต จึงรวบรวมบุคคล

กลุ่ม ภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาเป็นคณะทำงาน ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนพิการและครอบครัวในพื้นที่นำร่องให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วย

การจัดตั้งเป็นเครือข่ายใจดีฟาร์ม เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่คนพิการสามารถทำงานได้ พัฒนาต่อเนื่องเป็นต้นแบบการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ร่วมกันระหว่างคนพิการและกลุ่มภาคธุรกิจ นำไปสู่การสร้างธุรกิจขนาดเล็กเพื่อทุกคนในชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจ ด้วย กม.การจ้างงานคนพิการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน

การจัดทำการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการปลูกเมลอนสายพันธุ์ซูบาริคิงจากประเทศฝีมือญี่ปุ่นในระบบฟาร์มปิด ปลอดสารพิษ ผลผลิตมีน้อยทำให้ได้ราคาสูง โครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท สร้างแบรนด์ผลผลิตภายใต้โครงการ "ใจดีฟาร์ม" ขยายเครือข่ายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ใจดีฟาร์ม (ไพรนกยูง) หันคา และอีก 2 ฟาร์มที่กองบิน 4 อ.ตาคลี นครสวรรค์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภายใต้คำปรึกษาของ

ทีมเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มคนพิการในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การทำงานและใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและเป็นเจ้าของร่วมกัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการเพาะเห็ด และนำเห็ดมาแปรรูป โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกที่ทันสมัย ระบบโรงเรือนใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน.

ภาพหมู่ในงาน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. เป็นประธานในงานยกย่อง 400 บริษัทชั้นนำ จ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า

อภิชาต การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. พูดนำทีม First in the World Inspiring the World

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. เป็นประธานในพิธีสสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการและประชาชนกลุ่มเฉพาะมีสุขภาวะที่ดี

การแสดงบนเวที

เสวนา "สู่การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างยั่งยืน"

นาวาอากาศเอกสถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ตู้ชื่นใจเพื่อคนพิการ

การออกร้านภายในงาน

กิจกรรมภายในงาน

คนไข้ที่รับการรักษาทางจิตเวชผลิตงานฝีมือ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ