เสริมแกร่งผู้นำร.ร.ประชารัฐ...กลุ่มทรู เปิด Active Learning Workshop โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประเดิมกลุ่มแรกภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในองค์กรเอกชนผู้ก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เปิด "Active Learning Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา" เป็นครั้งแรกที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะความเป็นผู้นำให้แก่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รวมถึงครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูดูแล โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดหลักสูตรการอบรมที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ "Active Learning" บูรณาการร่วมกับ "แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน" ให้เกิดการยกระดับ การจัดการเรียนรู้และการจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามบริบทในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ การเป็นผู้นำเชิงรุกในการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการบูรณาการเครื่องมือการจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนประชารัฐในเขตภาคเหนือของกลุ่มทรูกว่า 493 คน จาก 162 โรงเรียน เข้าร่วม ซึ่งกลุ่มทรู จะยังคงจัดการอบรมนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน จาก 453 โรงเรียน ครบทั้ง 5 ภูมิภาค ตามเป้าหมาย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ