คอลัมน์ข่าวสั้น: ศาลฎีกา-ศาลปกครองหารือตั้ง 4 กสม.ชั่วคราว

ข่าวทั่วไป 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * ที่ห้องประชุมสนามหลวง อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้นัดหารือเพื่อร่วมกันแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ต่อมาประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อของบุคคล ที่เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งบัญชีรายชื่อมา ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรายชื่อของบุคคลที่แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเพื่อรับการแต่งตั้งจากประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด โดยเมื่อพิจารณาจากประวัติ การศึกษา ความรู้ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา เห็นว่านายสมณ์ พรหมรส, น.ส.อารีวรรณ จตุทอง, นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว จึงร่วมกันมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลทั้งสี่และมอบหมายให้สำนักประธานศาลฎีกาแจ้งคำสั่งแต่งตั้งบุคคลทั้งสี่ไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ