ศึกษาดูงาน

ข่าวทั่วไป 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๙ คน ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยฟังบรรยายสรุปกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน หลังจากนั้นทำกิจกรรมการเขี่ยไข่ปู ( ธนาคารปูไข่ ) การทำซั้งเชือก ( บ้านปลา ) ที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน และเดินศึกษาธรรมชาติเขาบ่อเตย (ลานหินสีชมพู) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เพื่อพัฒนาความรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ