คอลัมน์โลกใบใหม่: รถไฟความเร็วสูง : ความก้าวหน้าและการลดความเหลื่อมล้ำในกระแสการพัฒนายุคใหม่

ข่าวทั่วไป 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อภิชาต ทองอยู่ tapichart@hotmail.com รถไฟความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีระบบราง ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม-โลจิสติก และคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21 พัฒนาการของรถไฟความเร็วสูงมีความหมายต่อ การลดต้นทุน การดูแลสิ่งแวดล้อม-ลดโลกร้อน ช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการพัฒนายุคใหม่ อย่างมีนัยสำคัญ! เมื่อเทียบกับระบบการคมนาคม-ขนส่ง-โลจิสติกส์ที่มีอยู่ทั่วไป แม้ว่าโลกกำลังจะก้าวล้ำไปอีกขั้น จากการพัฒนาการเดินทาง-การคมนาคมยุคใหม่ด้วย ซูเปอร์ ลูป ที่มีความเร็วเหนือเสียงก็ตาม!

กรณีประสิทธิภาพความก้าวหน้าของรถไฟความเร็วสูงนี้ ศึกษาได้จากหลายประเทศในโลก โดยเฉพาะกรณีของประเทศจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มยุโรป ซึ่งจะพบว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศดังกล่าวข้างต้นอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นการลดต้นทุน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการขจัดความเหลื่อมล้ำในการเติบโตพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ได้กล่าวข้างต้น!

กรณีการพัฒนาของประเทศจีน จีนเริ่มใช้รถไฟความเร็วสูงครั้งแรกไม่นาน ราวกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเท่านั้นเอง แต่รัฐบาลจีนตระหนักเห็นความสำคัญของระบบรางและการพัฒนารถไฟความเร็วสูงมาก ในการที่จะนำมาช่วยพัฒนาการคมนาคมขนส่งในประเทศ ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินตรา เวลา และต้นทุนในการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ จึงเร่งพัฒนา-ขยายเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูง จนปัจจุบันมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองทั้งสิ้นกว่า 30,000 กิโลเมตร การพัฒนาการเดินทาง คมนาคม-ขนส่งและโลจิสติกส์ในระบบรถไฟความเร็วสูงของจีน โดยพื้นฐานไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแสวงกำไรหรือสร้างธุรกิจจากกิจการดังกล่าว! แต่รัฐบาลจีนได้ใช้ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ไม่ให้การพัฒนากระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ แต่มุ่งทำให้ความเจริญและเศรษฐกิจกระจายไปสู่เมืองบริวาร เมือง เล็กๆ เติบโตขึ้นในกระแสการพัฒนาที่จัดทำขึ้นด้วย จึงได้ช่วยปรับฐานการเดินทาง-คมนาคม-โลจิสติกส์ให้มีการการเข้าถึงระบบตลาด ช่วยเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและผลผลิตตลอดจนกระทั่งการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างงานในท้องถิ่น และการลงทุนในแต่ละเขตเศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้การพัฒนาทั้งกระบวนระบบกระจายตัว-เติบโตอย่างทั่วถึง ซึ่งจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในกรณีนี้อย่างที่โลกได้รับรู้กันอยู่

พัฒนาการของรถไฟความเร็วสูงของจีน ที่มีพัฒนาการควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาประเทศเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของประเทศจีนอย่างยิ่ง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากการได้เรียนรู้และพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงจากเยอรมันและนำมาต่อยอด จนปัจจุบันจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ทั้งในด้านการผลิตตู้ ราง อุปกรณ์ อาณัติสัญญาณ ฯ และระบบรถไฟความเร็วสูง ที่ปัจจุบันมีผลงานให้เห็นอยู่ไปทั่วโลก เช่นกับที่ญี่ปุ่นที่ได้ใช้รถไฟความเร็วสูงขยายและกระจายการเติบโตของเมือง ช่วยปรับลดต้นทุนการคมนาคม-ขนส่ง รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศกระจายตัว มีศักยภาพในการแข่งขัน ฯลฯ รถไฟความเร็วสูงจึงเป็นเทคโนโลยีในระบบคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ที่สังคมโลกกำลังเร่งพัฒนาขึ้นตอบโจทย์ความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน!

สำหรับประเทศไทย รถไฟความเร็วสูงสายแรก สนามบินอู่ตะเภา-ดอนเมือง เป็นรถไฟความเร็วสูงสายประวัติศาสตร์ที่ช่วยยกระดับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาที่ลดความเหลื่อมล้ำจากการเติบโตแบบกระจุกตัวเช่นที่ได้เป็นมาแต่อดีต! ซึ่งระบบรถไฟความเร็วสูงยุคใหม่จะกระจายจากกรุงเทพฯ สู่ภาคตะวันออก และจากภาคตะวันออกสู่ทุกภูมิภาค เมื่อรถไฟความเร็วสูงทั้งระบบขยายไปทั่วประเทศ!

การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย นั้น จะมีผลต่อการยกระดับปรับระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม คู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำจากการพัฒนาที่หมักหมมมานานอย่างมีนัยสำคัญ! การลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงในครั้งนี้ มุ่งเชื่อมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับโลกที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพและพลังเศรษฐกิจของไทยให้โลดแล่น จากการยกระดับเทคโนโลยีการคมนาคมโลจิสติกส์ระบบราง ที่ทำให้ความก้าวหน้าไม่ถูกจำกัดไว้แต่กับเรื่องอากาศยาน-การบินและการคมนาคมแบบเดิมๆ เท่านั้น แต่ยังสร้างฐานเพิ่มช่องทางคมนาคมและโลจิสติกส์ยุคใหม่ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วย

ผลจากการมีรถไฟความเร็วสูงนี้ นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่น-ดึงดูดการลงทุนทั่วโลกแล้ว ยังจะช่วยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานราก ที่จะสามารถเร่งยกระดับเศรษฐกิจ-สังคม-คุณภาพชีวิตโดยรวมสู่ความยั่งยืน ช่วยจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเปิดประตูสู่การลดความเหลื่อมล้ำ หยุดการพัฒนาที่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆ ช่วยให้เกิดการกระจายเศรษฐกิจการลงทุน การค้า และยกระดับชุมชน เช่นกับประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างเมืองในสังคมโลกวันนี้ กรณีรถไฟความเร็วสูงของไทยเราจะต่างจากที่อื่นก็ตรงที่ เราอาศัยเอกชนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างทำและพัฒนาคู่ไปกับรัฐเท่านั้นเอง ผลที่ได้รับแน่ๆ คือประชาชนและประเทศในทุกมิติที่ได้กล่าวข้างต้น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ