วาระงานประจำวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2544

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2544 16:19:47 น.

เวลา  09.00 น.   นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 8

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

เวลา  14.00 น.   นายกรัฐมนตรี  ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2544 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ

ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เวลา  14.00 น.  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบูรณปฏิสังขรณ์

พระพุทธรูปชำรุด  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ

เวลา  14.00 น.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานการประชุมหารือ

4 หน่วยงาน เรื่อง แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ ห้องประชุม
302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055 โทร 6299292,6299491 โทรสาร 2814450

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง