ปลัดเกษตรฯ เปิดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 09:10:21 น.

กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"ปลัดเกษตรฯ" เปิดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 ปลุกให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดินการอนุรักษ์ดิน- น้ำ ที่รักษาระบบนิเวศในชุมชนและสร้างความมั่นคงทางอาหาร หวังช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน และละทิ้งพื้นที่

?          นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 (World day to combat desertification) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ตามที่สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United National Convention to Combat Desertification : UNCCD) โดยในปี 2560 สำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ได้กำหนดหัวข้อการณรงค์เรื่อง "Our Land, Our Home, Our Future" เพื่อมุ่งเน้นถึงปัญหาการอพยพย้ายถิ่นที่เกิดจากปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ หากชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินและตระหนักถึงความสำคัญต่อการผลิตอาหารการสร้างรายได้และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ก็จะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน ละทิ้งพื้นที่ รวมทั้งหากรักษามาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการที่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบหรือสร้างการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน และการละทิ้งพื้นที่ และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกซึ่งเป็นภารกิจที่ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ จะต้องดำเนินการ เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่อการดำเนินงานอนุสัญญาฯ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการที่ดิน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 250 คน พร้อมเชิญร่วมรับฟังสารจากเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย? ?

การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ จำนวน3 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ เสื่อมโทรมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตอาหาร (โครงการทุ่งกุลาร้องไห้) 2) เศรษฐศาสตร์กับความเสื่อมโทรมของที่ดิน "Economic of Land Degradation" 3) เป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน (Land Degradation neutrality : LDN) และการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการป่าไม้จากองค์กรภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์" ซึ่งได้ดำเนินการจัดประกวดระหว่างวันที่ 8พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 และได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย โดยในภาคนิทรรศการจะนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จากกรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง