ข่าวราชการ พุธที่ 31 ส.ค. 2005

ข่าวราชการ พุธที่ 31 ส.ค. 2005

วาระงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548

สำนักโฆษก

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2548 นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานเปิด การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เรื่อง "ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง" ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ เวลา 09.30 น.อ่านต่อ

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร 10) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมอ่านต่อ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ข้อมูลถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2548) ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 1. สถานการณ์อุทกภัยในช่วงวันที่ 13 ส.ค. 2548 — 29 ส.ค. 2548 1.1อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามมาตรการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2548 ครั้งที่ 2/2548

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมาตรการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2548 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และเห็นชอบเร่งรัดกระทรวงที่รับผิดชอบแต่ละมาตรการทั้งในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและมีผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม 2548อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลความคืบหน้าการรายงานความพร้อมของ หมู่บ้าน/ชุมชนในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดการขยายผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 จนถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมอ่านต่อ

โครงการมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ และเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ต่อไป ทั้งนี้ สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (Worldอ่านต่อ

กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ปรากฏในรายงาน "การพัฒนามนุษย์ ค.ศ. 1994" ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP) โดยมีเป้าหมายเกี่ยวกับมนุษย์ 2 ประการ คือ 1) มนุษย์ทุกคนจะต้องปลอดจากความกลัว (Freedom fromอ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เสนออ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ...

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ...

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอ่านต่อ

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง สหภาพพม่าว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว พร้อมกับอนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯอ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการตั้งตู้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ในรอบ 14 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการตั้งตู้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่อง ร้องเรียนของประชาชน ในรอบ 14 เดือน สรุปได้ดังนี้ 1. ภาพรวมของผลการดำเนินการ 1.1 ภาพรวมการรับเรื่องร้องเรียนจากตู้นายกฯ ทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 — 31 กรกฎาคม 2548 รวมจำนวน 18,691 เรื่องอ่านต่อ

การปรับค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แล้วมีมติดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 (เรื่องมาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ และเรื่องอ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ . .) พ.ศ. . . . . ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้นำข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายความมั่นคง) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์) เป็นประธาน ที่ให้ปรับถ้อยคำอ่านต่อ