การปรับเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 26 มกราคม 2548 10:46:35 น.
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางการปรับเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้

1. การปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงในครั้งนี้ถือเป็นการปรับเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547เห็นชอบที่ให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2537

2. การปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ควรปรับเพิ่มในอัตราที่เท่ากัน เนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการปรับเพิ่มครั้งนี้เป็นการปรับเพิ่มเพื่อชดเชยค่าครองชีพ ดังนั้น จึงเห็นควรถือหลักเกณฑ์ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ โดยพนักงานระดับผู้บริหารควรได้รับการปรับเพิ่มในอัตราที่ต่ำกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ  ดังนี้

2.1 พนักงานตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ให้ได้รับการปรับเงินเดือนในอัตราร้อยละ 3 และปรับเพิ่มอีก 2 ขั้น

2.2 พนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปให้ได้รับการปรับเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 8  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนตามข้อเสนอในข้อ 2 จะทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้า

นครหลวงมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2547 ประมาณ 751 ล้านบาท และ 339.4 ล้านบาท ตามลำดับ  ซึ่งทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงอยู่ในอัตราร้อยละ 4.02 และ 3.23 ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกิจการไฟฟ้าทุก 1,000 ล้านบาท จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 1 สตางค์ต่อหน่วย (ค่าไฟฟ้าปัจจุบันประมาณ 2.64 บาท ต่อหน่วย) ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงควรปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานให้สามารถเพิ่มพูนรายได้และลดรายจ่ายขององค์กรเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด

ทั้งนี้  กระทรวงการคลังได้จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน และได้เชิญประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าครหลวง เข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว และเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงดังกล่าว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 25 มกราคม 2548--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง