สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มกราคม 2555

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 1, 2012 12:16 —มติคณะรัฐมนตรี

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้นนางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....

2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย (ฉบับที่ ..)

(การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย)

3. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555

เศรษฐกิจ

4. เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2554/2555

5. เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์และการบริการสาธารณะควบคู่กันไปตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

6. เรื่อง โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2554/55

สังคม

7. เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ 53 จังหวัด

และขออนุมัติงบกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามมติการประชุม

คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งที่ 1/2555

8. เรื่อง การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

9. เรื่อง การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า

10.เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพิ่มเติม

11.เรื่อง สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม — ธันวาคม 2554

ต่างประเทศ

12.เรื่อง ความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเนปาล

13.เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC

และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC

14.เรื่อง ขออนุมัติค่าดำเนินการในการจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติ

แต่งตั้ง

15.เรื่อง แต่งตั้ง

1. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2. รัฐบาลสาธารณรัฐคีร์กีซเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

4. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม)

5. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (จำนวน 9 คน)

6. ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ

7. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพิ่มเติม)

8. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

9. แต่งตั้งประธานผู้แทนการค้าไทย

10.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

11.แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์)

12.มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

13.คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มกราคม 2555--จบ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ