ข่าวอินโฟเควสท์
18:13 การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงกลับมาเดือดอีกครั้ง หลังม็อบปะทะตำรวจวันนี้   การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงกลับมาเดือดอีกครั้งในวันนี้ เมื่อเกิดการปะทะกันระ…
17:38 นายกฯอังกฤษเปรียบตัวเองเป็นยักษ์เขียว "ฮัลค์" ก่อนเจรจา Brexit กับผู้นำยุโรป   นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ เปรียบเทียบตนเองเป็น Incre…
17:12 สหรัฐตกลงขยายโควตาภาษีเนื้อวัวญี่ปุ่น   สำนักข่าวเกียวโดรายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวว่า สหรัฐตกลงที่จะเพิ่มโควตาให้กับเนื้อวัวนำเข้าจากญี่ป…
15:49 อิหร่านปฏิเสธอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันซาอุฯ   กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่า อิหร่านอยู่เบื้องหลังเหต…
15:15 กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องอังกฤษช่วยกดดันจีนรักษาคำมั่นให้เสรีภาพแก่ฮ่องกง   กลุ่มผู้ชุมนุมฮ่องกงได้รวมตัวกันที่หน้าสถานกงสุลใหญ่ของอังกฤษ ประจำฮ…

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 11:58:27 น.
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแห่งสภาเทคนิคการแพทย์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแห่งสภาเทคนิคการแพทย์เสนอตามรายงานของสภาเทคนิคการแพทย์ว่า

1. สภาเทคนิคการแพทย์เป็นองค์กรวิชาชีพ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม การศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางเทคนิคการแพทย์ ควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควบคุมความประพฤติของ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง

2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เพื่อให้สภาเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของสภาเทคนิคการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงสมควรกำหนดให้สภาเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้สภาเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง