แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday October 28, 2014 19:15 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 95/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จำนวน 7 ราย ดังนี้ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายไกรสีห์ กรรณสูต นางดวงมณี โกมารทัต นางปัจฉิมา ธนสันติ นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ และนายวีระพล จิรประดิษฐกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนคณะกรรมการเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ 2. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายกลินท์ สารสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

4. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารการทูต ระดับสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนและแต่งตั้ง นายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป โดยให้กำหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง โดยยังคงตำแหน่งในสายงานเดิม และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนดังกล่าว

5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสุพศิน สุเมธิวิทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับต้น) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

7. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายนเร เหล่าวิชยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายภาษิต พุ่มชูศรี รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่ว่าง

8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2. นายวีระยุทธ สุขเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

3. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและผู้เกษียณอายุราชการ

9. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางสุวรรณี คำมั่น ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

10.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 22 ราย ดังนี้

1. นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครปฐม

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสุรินทร์

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชลบุรี

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครสวรรค์

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกระบี่

6. นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชุมพร

7. นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดตราด

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตราด

8. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชุมพร

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครปฐม

9. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชลบุรี

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ

10.นายวีรพงค์ แก้วสุรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนราธิวาส

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปัตตานี

11.นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดพังงา

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพังงา

12.นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบูรณ์

13.นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกำแพงเพชร

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแพร่

14.นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครราชสีมา

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมหาสารคาม

15.นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดยะลา

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดยะลา

16.นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาญจนบุรี

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระนอง

17.นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสิงห์บุรี

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลำพูน

18.นายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอ่างทอง

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม

19.นายปิติ แก้วสลับสี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสุโขทัย

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย

20.นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดหนองคาย

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองคาย

21.นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุดรธานี

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ

22.นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสุพรรณบุรี

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 ตุลาคม 2557--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ