แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday December 23, 2014 17:02 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมาซิโดเนียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐมาซิโดเนียมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายอีลียา อีไซลอฟสกี (Mr.Ilija Isajlovski) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนียประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง สืบแทน นายโอลิเวอร์ ชัมเบฟสกี (Mr. Oliver Shambevski) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 12 คน ดังนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายวิสุทธิ์ มนตริวัต นายศานิต ร่างน้อย นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ โดยมี ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงิน นอกงบประมาณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่งวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 ธันวาคม 2557--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ