ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สภาซีเมค) ครั้งที่ 48

ข่าวการเมือง Tuesday March 17, 2015 18:22 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม RoyalCliff Hotels Group พัทยา จังหวัดชลบุรี ตามที่ ศธ. เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ศธ. รายงานว่า

1. การจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือการประชุมสภาซีเมค(Southeast Asian Ministers of Education Council Conference: SEAMEC) จัดขึ้นทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต และสมาชิกสมทบ 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร เพื่อร่วมวางนโยบายในการกำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของซีมีโอ โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในประเทศของตน

2. ที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 46 มีมติเห็นชอบให้มีการขยายวาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาซีเมค จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี จึงส่งผลต่อกำหนดการจัดประชุมสภาซีเมคเป็นทุก 2 ปี และไม่ประชุมคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนอีกต่อไป โดยเป็นการจัดประชุมขึ้นในปีที่ว่างเว้นจากการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน โดยในปี 2556 เป็นการประชุม ครั้งที่ 47 ที่ประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 48 สำหรับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาซีเมค ในปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 51 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานสภาซีเมค ระหว่างปี 2564 – 2565

3. ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวแล้ว 7 ครั้ง (ครั้งที่ 9 ปี 2517 ครั้งที่ 14 ปี 2522 ครั้งที่ 19 ปี 2527 ครั้งที่ 25 ปี 2533 ครั้งที่ 31 ปี 2539 ครั้งที่ 37 ปี 2545 และครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2552 ที่จังหวัดภูเก็ต)

4. เนื่องจากในปี 2558 รัฐบาลสิงคโปร์มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเอกราชครบ 50 ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการศึกษาและสถานศึกษาต้องเตรียมพร้อมเพื่อร่วมการจัดงานดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จึงขอสลับวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมคและประธานการประชุมสภาซีเมคกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย ประเทศไทยจึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 ในปี 2558 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค และทำหน้าที่ประธานการประชุม ระหว่างปี 2558-2559

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มีนาคม 2558--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ