การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวการเมือง Tuesday March 17, 2015 18:24 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Memorandum of Understanding on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam)

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

1. ฝ่ายไทยและเวียดนามได้เห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการต่างประเทศและการทูตระหว่างกันและฝ่ายเวียดนามได้เห็นชอบกับร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวแล้ว

2. ร่างบันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศและการทูต ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีที่ไทยและเวียดนามเป็นสมาชิกและมีผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเกื้อหนุนต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ซึ่งมี กต. ของทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม

3. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความตกลงที่จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง โดยมีสาระสำคัญเป็นเพียงการจัดตั้งกลไกการปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กต. ที่จะสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดในความตกลงนั้นได้เองโดยไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ และไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มีนาคม 2558--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ