การลงนามร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

ข่าวการเมือง Tuesday March 17, 2015 18:26 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การลงนามร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารดังกล่าว

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) เพื่อการลงนามร่างพิธีสารดังกล่าวร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน มีสาระสำคัญเพื่อเป็นกรอบทางกฎหมายเพื่อการดำเนินการการติดต่อสื่อสาร และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหว่างระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายภายในสภาพแวดล้อม ASEAN Single Window โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง อันเป็นความ ตกลงระหว่างประเทศและอนุสัญญาเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการทำให้เทคนิคและการปฏิบัติทางศุลกากรมีความทันสมัยแนะนำไว้ร่างพิธีสารดังกล่าวกำหนดขอบเขตการบังคับใช้กับธุรกรรมระหว่างระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลาย ภายในสภาพแวดล้อมของ ASEAN Single Window เท่านั้น โดยไม่มีผลเป็นการสร้างพันธกรณีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการทำธุรกรรมภายในระบบ National Single Window ของตน เว้นแต่ข้อบทที่ว่าด้วยความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ (“ธุรกรรม” หมายถึง การส่งและการรับสารสนเทศหรือข้อมูลระหว่างระบบ National Single Window ทั้งหลาย) โดยร่างพิธีสารดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายหลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ได้แจ้งส่งมอบเอกสารการให้สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียน เมื่อได้ดำเนินกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ โดยร่างพิธีสารได้กำหนดเวลาเร่งรัดสำหรับการดำเนินกระบวนการภายในไว้ไม่เกิน 180 วัน ภายหลังการลงนามร่างพิธีสารดังกล่าว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มีนาคม 2558--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ