การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 ธันวาคม 2543 16:21:39 น.
ทำเนียบรัฐบาล--19 ธ.ค.--นิวส์สแตนด์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ และให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าเช่าบ้านเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศให้กลับมาเต็มจำนวนตามเดิม โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดร้อยละ 100

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 19 ธ.ค. 2543--
-สส-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง