ข่าวอินโฟเควสท์
00:55 ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะพานพังถล่มในอิตาลีพุ่งขึ้นเป็น 35 ราย   สำนักข่าว ANSA ของอิตาลีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากหน่วยดับเพลิงว่า มีผู้เสียชี…
00:40 ราคาน้ำมัน WTI พลิกร่วงแดนลบ ใกล้หลุด 67 ดอลลาร์ หลังพุ่งกว่า 1% ในช่วงแรก   สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI พลิกร่วงลงในแดนลบ ใกล้หลุดระดับ 67 ดอลล…
00:22 เยอรมนีเผยเศรษฐกิจขยายตัว 0.5% ในไตรมาส 2 สูงกว่าคาดการณ์   สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนี้ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีมีการขยายตัว 0.5% ในไต…
00:15 คอบอล"ลา ลีกา"ในเอเชียใต้เฮ สามารถดูบอลสเปนฟรี 3 ฤดูกาลผ่านเฟซบุ๊ก   สมาคมฟุตบอลสเปน (ลา ลีกา) ออกแถลงการณ์ยืนยันในวันนี้ว่า ทางสมาคมได้ทำข้อตก…
23:54 เกาหลีใต้เตรียมแบน BMW หากยังไม่ผ่านการตรวจสภาพ หลังเกิดเพลิงไหม้เกือบ 40 ครั้งปีนี้   กระทรวงที่ดิน,โครงสร้างพื้นฐาน และขนส่งของเกาหลีใต้แถลงว…

ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อประกาศเป็นนโยบาย “ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 17:47:01 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการเพื่อประกาศเป็นนโยบาย “ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” และผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ให้ ศธ. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เป็นไปตามเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน เข้าถึงบริการที่ครบทุกด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 บัญญัติให้การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลที่มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดย ศธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

1) จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) การคัดกรอง การประเมินความสามารถพื้นฐาน และส่งเสริมพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) จัดให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนที่อยู่ในวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

3) จัดให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Transition from School to work)

4) จัดอบรม สัมมนาให้ครู คณาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพให้สามารถจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลสัมฤทธิ์การบริการความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปรากฏตามภาคผนวกของเอกสารแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 11 ตุลาคม 2559--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง