ข่าวอินโฟเควสท์
14:04 อุตุ เผยพายุ"เบบินคา"เคลื่อนเข้าเมียนมาแล้ว ยังผลไทยตอนบนมีฝนตกชุก ใต้มีคลื่นสูง   นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมทยา ได้ออกประกาศกรม…
13:06 "อิมราน ข่าน" เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถาน   นายอิมราน ข่าน ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถาน…

การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 16 มกราคม 2561 18:22:18 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 จำนวน 53 รายการ จำแนกเป็น 48 สินค้า และ 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

พณ. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ได้มีการทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ สินค้าที่มีการแข่งขันน้อย สินค้าที่มีความผันผวนด้านราคาหรืออาจมีการขาดแคลนและสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากตลาดโลก โดยพิจารณาตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ และช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนจากการบริโภคสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพและได้มีมติ ดังนี้

1. คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจากเดิม 47 รายการ จำแนกเป็น 42 สินค้า 5 บริการ โดยมีการปรับเพิ่มรายละเอียดสินค้า จำนวน 1 รายการ คือ ผงซักฟอก ปรับเพิ่มเป็นผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก เพื่อให้ครอบคลุมถึงน้ำยาซักฟอก เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าผงซักฟอกและน้ำยาซักฟอกมีการลดขนาดบรรจุ แต่ยังจำหน่ายในราคาเดิมหรือราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลงซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

2. เพิ่มรายการสินค้าควบคุม จำนวน 6 รายการ ได้แก่
2.1 เพิ่มในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน จำนวน 5 รายการ คือ
(1) สบู่ก้อน สบู่เหลว
(2) แชมพู
(3) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

(4) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการปรับลดขนาดบรรจุ แต่ยังจำหน่ายในราคาเดิมหรือราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

(5) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมใช้มากขึ้น

2.2 เพิ่มในหมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ จำนวน 1 รายการ คือ ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เนื่องจากเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าเกิดจากระบบการซื้อขายของผู้ประกอบการที่รับซื้อยางในปัจจุบันที่ไม่เป็นธรรม และมีการเอาเปรียบเกษตรกรผู้ปลูกยาง

3. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2561 มีจำนวน 53 รายการ จำแนกเป็น 48 สินค้า 5 บริการ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ ดังนี้

3.1 หมวดสินค้า 10 หมวด
1) หมวดอาหาร จำนวน 13 รายการ คือ
(1) กระเทียม
(2) ไข่ไก่
(3) ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน
(4) ทุเรียน
(5) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
(6) น้ำตาลทราย
(7) น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
8) แป้งสาลี
(9) มังคุด
(10) ลำไย
(11) สุกร เนื้อสุกร
(12) อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
(13) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน จำนวน 8 รายการ คือ
(14) กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
(15) ผ้าอนามัย
(16) ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
(17) แชมพู
(18) น้ำยาปรับผ้านุ่ม
(19) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
(20) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
(21) สบู่ก้อน สบู่เหลว
3) หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ จำนวน 6 รายการ คือ
(22) ข้าวเปลือก ข้าวสาร
(23) ข้าวสาลี
(24) ข้าวโพด
(25) ผลปาล์มน้ำมัน
(26) มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
(27) ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
4) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จำนวน 6 รายการ คือ
(28) เครื่องสูบน้ำ
(29) ปุ๋ย
(30) ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
(31) รถเกี่ยวข้าว
(32) รถไถนา
(33) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
5) หมวดวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ คือ
(34) ท่อพีวีซี
(35) ปูนซีเมนต์
(36) สายไฟฟ้า
(37) เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
6) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
(38) กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
(39) กระดาษพิมพ์และเขียน
(40) เยื่อกระดาษ
7) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จำนวน 3 รายการ
(41) แบตเตอรี่รถยนต์
(42) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
(43) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
8) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำนวน 3 รายการ คือ
(44) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(45) น้ำมันเชื้อเพลิง
(46) เม็ดพลาสติก
9) หมวดยารักษาโรค จำนวน 1 รายการ คือ
(47) ยารักษาโรค
10) หมวดอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ คือ
(48) เครื่องแบบนักเรียน
3.2 หมวดบริการ 1 หมวด
หมวดบริการ จำนวน 5 รายการ คือ
(49) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
(50) บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
(51) บริการทางการเกษตร
(52) บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ
(53) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 มกราคม 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง