ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday February 13, 2018 16:41 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานครไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

2. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. และกรุงเทพมหานครไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

3. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. เพิ่มบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”

2. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และความสำคัญในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่มิได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใดและมิได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนไว้

3. กำหนดให้โบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว กรมศิลปากรอาจทำความ ตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบหมายให้เป็นผู้อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษาและบำรุงโบราณสถานนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ รวมทั้งสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวเมื่อหักส่งกองทุนโบราณคดีตามอัตราที่อธิบดีกำหนดแล้ว ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

4. กำหนดให้โบราณสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศขึ้นทะเบียนแล้วให้มีหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และบำรุงโบราณสถานนั้น รวมทั้งสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้

5. กำหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดไว้

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ