ข่าวอินโฟเควสท์
17:18 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 879.88 ลบ.(SET+MAI)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ (ลบ.…
17:17 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 874.80 ลบ.(SET)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ % มูลค่า…
17:03 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)   หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) CPF 8,000,000 199…

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 16:24:29 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้สาระสำคัญของร่างระเบียบฯ

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. เพิ่มเติมกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ดังนี้
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
1.2 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอวกาศ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคม

2. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ จากเดิม ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. แก้ไขชื่อส่วนราชการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงส่วนราชการฯ จากเดิม สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 พฤษภาคม 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง