แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Wednesday June 27, 2018 17:25 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายวันจักร ฉายากุล ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอำนวยความปลอดภัย) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอำนวยความปลอดภัย) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงจาก อธิบดีกรมการบินพลเรือน หรือผู้แทน กรรมการ เป็น อธิบดีกรมท่าอากาศยาน หรือผู้แทน กรรมการ

2. เปลี่ยนแปลงจาก ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรรมการ เป็น ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรรมการ

3. เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

3. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

5. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายสงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

6. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอแต่งตั้ง นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ดำเนินการสรรหาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

7. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ขอลาออกและเกษียณอายุราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ แทนผู้ที่ลาออกและที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน ตามลำดับ ดังนี้

1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการ แทน นางสาวจิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์

2. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ ผู้แทน พม. เป็นกรรมการ แทน ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

8. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ มินศิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

9. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)

โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

10. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 คน แทนผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

1. นายสุรงค์ บูลกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

2. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

3. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

11. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

13. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก พม. และรองโฆษก พม. ซึ่ง พม. ได้มีการเปลี่ยนแปลงโฆษก พม. จากเดิม นายณรงค์ คงคำ เป็น นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการ พม. และเปลี่ยนรองโฆษก พม. จากเดิม นางสาวอุษณี กังวารจิตต์เป็น นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามคำสั่ง พม. ที่ 445/2561 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก พม. และรองโฆษก พม. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ พม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 มิถุนายน 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ