โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565)

ข่าวการเมือง Tuesday July 3, 2018 17:12 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) จำนวน 50 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาโท จำนวน 25 ทุน และทุนระดับปริญญาเอกจำนวน 25 ทุน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนอัตรากำลังคนภาครัฐและแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวมในระยะยาว (การจัดสรรทุนรัฐบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และมีการกำหนดกลไกกลางที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาล โดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และการทดแทนอัตรากำลังคนในสาขาที่ขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาให้มีกลไกในการทบทวนแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงด้วย

รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่งเรื่องพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดสัดส่วนของสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการในการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังในภาพรวมและแผนอัตรากำลังคนเพื่อทดแทนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เป็นต้น ให้กับสำนักงาน ก.พ. พิจารณาก่อนดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กษ. รายงานว่า

1. กษ. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเพื่อทดแทนอัตรากำลังสาขาที่ขาดแคลนและรองรับภาระหน้าที่ ทิศทาง การพัฒนาของ กษ. ที่เพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศ และได้เข้าร่วมในโครงการทุนบัณฑิตศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งเอเชียของสถาบัน AIT ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในปี 2545 การเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว กษ. ได้จัดทำโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากร กษ. ณ สถาบัน AIT ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ระยะที่ 1 (ปี 2546-2550) ระยะที่ 2(ปี 2551-2555) ระยะที่ 3 (2556-2560) เพื่อสนับสนุนบุคลากรของ กษ. ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการผลิตและการพัฒนาสินค้าเกษตร รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินการจัดสรรทุนภายใต้โครงการฯ ที่ผ่านมาได้ระบุถึงความต้องการให้มีการดำเนินการจัดสรรทุนศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากร กษ. ณ AIT ระยะที่ 3 (ปี 2556-2560) สิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2560 และมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) เพื่อพัฒนาบุคลกรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทันกับการเรียนการสอนและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยโครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากร กษ. ณ สถาบัน AIT ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

1. เพื่อยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร

2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร กษ. ให้มีความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สนับสนุนภารกิจหลักของ กษ. หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์พร้อมต่อการรับรองภารกิจเร่งด่วนที่มีความจำเป็น แต่ กษ. ยังคงขาดแคลนบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของ กษ.

3. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาทดแทนอัตรากำลังที่จะมี การเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ

เป้าหมายของโครงการ

1. บุคลากร กษ. ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อภารกิจขององค์กร และสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 25 คน และระดับปริญญาเอกจำนวน 25 คน

2. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทางเกษตร รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กรกฎาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ