การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)

ข่าวการเมือง Tuesday January 8, 2019 18:47 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำภาคยานุวัติสารและดำเนินการมอบภาคยานุวัติสารให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะผู้เก็บรักษา หรือผู้อำนวยการบริหารของสำนักเลขาธิการฯ (Executive Director of the Secretariat) แล้วแต่กรณีตามนัยข้อ 18 ของข้อตกลงฯ [หัวข้อการเก็บรักษา (ตามข้อ3.2)] ของข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) (ข้อตกลงฯ) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

สำหรับงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนรายปีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) จัดตั้งขึ้นจากการประชุม ASEAN-ROK Special Ministerial Meeting on Forestry เมื่อปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุม 6th Meeting of the Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้ยั่งยืน และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมีประเทศผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก AFoCO อย่างเป็นทางการแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ราชอาณาจักรภูฏาน ราชาอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการด้านป่าไม้จากรัฐบาลเกาหลีด้วยดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดภายใต้ความร่วมมือ ASEAN-ROK Forest Cooperation: AFoCo ทั้งทางด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ การฝึกอบรมและสัมมนา การสนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ Korea Forest Service of Republic of Korea มีหนังสือเชิญประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) โดยการที่ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีโดยรวมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 มกราคม 2562--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ