การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22

ข่าวการเมือง Tuesday January 8, 2019 18:48 —มติคณะรัฐมนตรี

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22: การยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายออกแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 : การยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

สาระสำคัญของร่างเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ สรุปได้ ดังนี้

1. ร่างแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ร่างแถลงข่าวฯ สะท้อนผลการหารือในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย แนวนโยบายในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของไทยในฐานะประธานอาเซียนภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งรวมถึงเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ การส่งเสริมความยั่งยืนและเสถียรภาพในภูมิภาค และการเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับอนาคต เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง เข้มแข็ง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่าง ๆ อาทิ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) รวมถึงภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนวทางในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอก ตลอดจนการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการที่สำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22: การยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ถ้อยแถลงร่วมฯ เน้นย้ำค่านิยมร่วมของอาเซียนและสหภาพยุโรปในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเคารพในอธิปไตย ความเสมอภาค แนวคิดภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม กฎระเบียบระหว่างประเทศ และการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี อีกทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การบูรณาการระดับภูมิภาค ทั้งนี้ โดยที่อาเซียนและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายด้าน รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและสหภาพยุโรปจึงเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเมืองและความมั่นคง ความเชื่อมโยง การค้า การลงทุน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้สำเร็จโดยเร็ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 มกราคม 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ