ข่าวอินโฟเควสท์
13:50 กกพ.เตรียมเปิดรับจดทะเบียนโซลาร์ภาคประชาชน พ.ค.นี้ รวม 100 MW ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ 10 ปี   นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า …
13:49 สมาคมค้าปลีกฯ ค้านรวบสัมปทานดิวตี้ฟรึ 4 สนามบินเป็นรายเดียว เสนอแยกเป็น 3 ส่วน   นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย แถลงคัดค้านกรณีที่ บ…
13:44 (แก้ไข) MEGA ตั้งเป้าดันกำไรโตเท่าตัวแตะ 2 พันลบ.ในปี 66 จากปีนี้คาดโต 8-10%,เตรียมร่วมพันธมิตรอินเดียพัฒนายาใหม่   นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน…
13:38 BCP คาด Q1/62 การใช้กำลังการกลั่น-ค่าการกลั่นใกล้เคียง Q4/61 ,ไม่มีผลกระทบสต็อกน้ำมัน   นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมก…
13:30 เกาหลีใต้เผยราคาผู้ผลิตเดือนก.พ.ดีดตัวขึ้น 0.1% เทียบรายเดือน หลังราคาน้ำมันดิบพุ่ง   ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผยว่า ราคาสินค้าและบริการใ…

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 29 มกราคม 2562 19:34:47 น.
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

3. ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

3.1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

3.1.1 ด้านกำกับดูแลการประเมิน

กำกับติดตามการประเมิน (Monitoring) การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงการผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลให้ความร่วมมือและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนด

3.1.2 ด้านส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน

1) นำผลการประเมินไปพิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีการยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้น

2) กำกับติดตามการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองของหน่วยงานภายใต้กำกับดูแล

3.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการยกระดับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะด้านส่งเสริมการยกระดับผลการประเมิน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐควบคู่กับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการใด ๆ ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการดำเนินการไปพลางก่อน และให้จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณแบบบูรณาการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการเนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มกราคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง