การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียน

ข่าวการเมือง 3 เมษายน พ.ศ. 2562 09:29 น. —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ 2 และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุ ครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ 2 (Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program : AADCP II) และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พร้อมทั้งเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียระยะที่ 2 ในระหว่างปี 2552 – 2558 เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เช่น การสร้างเสริมขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนและการวิจัยด้านเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เป็นต้น โดยฝ่ายออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นมูลค่าประมาณ 57 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยบันทึกความเข้าใจฯ ได้ดำเนินการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ มาแล้ว 1 ครั้ง รวม 4 ปี ซึ่งทำให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ออสเตรเลียจึงได้เสนอให้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ออกไปอีก 2 ปี เป็นครั้งที่ 2 โดยสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ