ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้นำโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2

ข่าวการเมือง Wednesday April 17, 2019 14:37 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้นำโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2 ( Joint Communiqu? of the Leaders’ Roundtable of the 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation) โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้นำโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 38 ประเทศ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง ความยั่งยืน ความสัมพันธ์ระดับประชาชน บนพื้นฐานของการเปิดกว้างและครอบคลุม ความโปร่งใส การได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการเคารพกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบสายแถบและเส้นทาง (BRI) ใน 5 มิติ ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยงทางนโยบาย อาทิ กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก การอำนวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุน ศุลกากร ภาษี ดิจิทัล และ ความร่วมมือทางทะเล (2) ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติ โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ บก และน้ำ การเข้าถึงประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ดิจิทัล และการเงิน (3) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด และการต่อต้านการทุจริต (4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือให้ปฏิบัติได้จริงและมีผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และโครงการความร่วมมือทางการเงิน เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ และกฎหมาย และ (5) การพัฒนาการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนในมิติ ต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม เยาวชน นักวิชาการ และสื่อ

ทั้งนี้ การประชุมผู้นำโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2 (Joint Communiqu? of the Leaders’ Roundtable of the 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation) จะมีการรับรองโดยที่ประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 เมษายน 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ