สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562

ข่าวการเมือง 24 เมษายน พ.ศ. 2562 16:13 น. —มติคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (24 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. …. 3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวนต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ 5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินชดเชย

กฎหมาย

          และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….

          ตาม มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูล ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

6. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ

          เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….

7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ….

          (กำหนดวันเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562)

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตาม มาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

9. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับ

          โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม

10. เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น

11. เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอัน เนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล

12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ 14. เรื่อง ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550

          เพื่อก่อสร้าง ถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สำหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง

15. เรื่อง ความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570

ต่างประเทศ

16. เรื่อง การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ ของหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ

          ระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional in International Law) ประจำปี 2562

17. เรื่อง รายชื่อประเทศคู่เจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความ ตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ

          องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการ เว้นการเก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต

18. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ ของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม

          ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมี อันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง ประเทศ สมัยที่ 9 และ
          การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่อง อนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม

20. เรื่อง ร่างปฏิญญาโดฮาของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 16

21. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ รัฐบาลแห่ง

          สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่าง หนองคาย – เวียงจันทน์
แต่งตั้ง

22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

24. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ

25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ