ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวการเมือง 24 เมษายน พ.ศ. 2562 16:18 น. —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ กค. เร่งดำเนินการเสนอกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในกำหนดระยะเวลา

กค. รายงานว่า

1. ด้วยพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (4) บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคน ซึ่งประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การจัด ประชารัฐสวัสดิการ และมาตรา 4 วรรคสาม บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) และการให้พ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (3) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบมาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในเก้าสิบวันนับ แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ครบกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันในวันที่ 1 มิถุนายน 2562)

2. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 จึงได้เสนอร่างระเบียบฯ มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. กำหนดบทนิยาม “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง และ “ประธานกรรมการ” หมายความว่าประธานกรรมการในคณะกรรมการ ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

2. กำหนดให้สำนักงานจัดทำประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยประกาศรับสมัครดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันและเวลาทำการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

3. กำหนดให้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. กำหนดให้ประธานกรรมการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากตำแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

5. กำหนดให้ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สำนักงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้โดยอนุโลม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ