ข่าวอินโฟเควสท์
22:21 บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้น หลังดิ่งหนักวานนี้ นักลงทุนจับตาสงครามการค้า   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากดิ่งลงอย่า…
22:07 ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัว แต่ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า,คาดเฟดลดดบ. หลังศก.ซบ   ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัวลงในวันนี้ แต่ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอ…
21:52 ราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัว หลังทรุดหนักวานนี้ กังวลสงครามการค้ากระทบอุปสงค์   อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันมีแนวโน้มทำสถิติทรุดตัวลงในสัปดาห์นี้มากที่สุดใ…
21:26 ตัวเก็งนายกฯเมืองผู้ดีเตือนอังกฤษรับมือ Brexit ไร้ข้อตกลง   นายบอริส จอห์นสัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ กล่าวว่า อังกฤษควรเตรียมตัวรับมือสถา…
20:50 ดาวโจนส์พุ่งกว่า 150 จุด ขานรับ"ทรัมป์"คาดสงครามการค้าใกล้ปิดฉาก   ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 150 จุดในวันนี้ ขานรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซ…

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 17:15:27 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) ที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและ ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร และความซ้ำซ้อนกับโครงการของภาครัฐที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อน สำหรับส่วนที่เหลือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง

2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเฉพาะที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรุปได้ ดังนี้

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย(คณะรัฐมนตรีมีมติ 31 กรกฎาคม 2561)
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
กลุ่มเป้าหมาย

- เกษตรกรรายย่อย  ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท

อัตราชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
- รวมร้อยละ 3 แบ่งเป็น
- รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.5 ต่อปี
งบประมาณ
16,305 ล้านบาท
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอในครั้งนี้
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย
- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน  300,000บาทแรก จำนวน 428,647 ราย
อัตราชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
- รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
งบประมาณ
1,232.60 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการปรับแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดำเนินการในส่วนที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สำหรับส่วนที่เหลือจะขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง