ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย

ข่าวการเมือง 30 เมษายน พ.ศ. 2562 17:55 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภากาชาดไทยเสนอให้สภากาชาดไทย หรือเหล่ากาชาดจังหวัด หรือกิ่งกาชาดอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง หรือสลากกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้สภากาชาดไทย เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย ตามข้อ 12 (4) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้

สาระสำคัญของเรื่อง
สภากาชาดไทยรายงานว่า

1. สภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกิจกรรมของสภากาชาดไทย ด้านการบริการทางการแพทย์ การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

2. การเล่นสลากกินแบ่งในบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 12 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นสลากกินแบ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้ซื้อก่อนหักรายจ่าย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ