ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2562

ข่าวการเมือง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:11 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2562 หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ จะมีการรับรอง (ไม่มีการลงนาม) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 25) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบีนญา เดล มาร์ สาธารณรัฐชิลี โดยมีสาระสำคัญภายใต้หัวข้อหลัก คือ เชื่อมโยงประชาชนเพื่อสร้างอนาคต โดยประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญได้แก่ (1) สตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม เช่น สนับสนุนแผนการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งเสริมMSMEs ไปสู่ตลาดโลก และ การอำนวยความสะดวกทางการค้าการจัดหาตลาดใหม่ เป็นต้น (2) สังคมดิจิทัล เช่น การดำเนินการตามแผนงานอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค โดยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างเสรี เป็นต้น (3) การบูรณาการ 4.0เช่น พยายามลดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อผลิตภาพและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสำหรับ MSMEs โดยเน้นการลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี และ (4) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เช่น การสนับสนุนการทำงานภายใต้องค์การการค้าโลกในการป้องกันการอุดหนุนประมง ซึ่งรวมถึงการทำประมงเกินศักยภาพและการทำประมงเกิดขนาด เป็นต้น รวมทั้งประเด็นเป้าหมายการเพิ่มระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคและเอเปคกับองค์การการค้าโลก ซึ่งยืนยันถึงความสำคัญของการมีระบบการค้าพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ ยึดกฎเกณฑ์ โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืนและความเข้มแข็งขององค์การการค้าโลก ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ครั้งนี้ เช่น ได้ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือและการดำเนินงานของเอเปค การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน รวมถึงอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเตรียมความพร้อมไปสู่การเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการยืนยันถึงจุดยืนของไทยในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถึงกฎเกณฑ์และมีความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยให้ระบบการค้าโลกมีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ