ข่าวอินโฟเควสท์
12:18 พลัสฯ พบคอนโดฯทำเลสุขุมวิทตอนกลางกลับมาเป็นที่สนใจจากเดิมกระจุกตัวโซนสุขุมวิทตอนต้น-CBD   นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒ…
12:16 ก.ล.ต.เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่งในอินโดฯ ก่อนซื้อ-ขายหุ้น EARTH   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท…
12:13 SISB เชื่อได้เข้าคำนวณดัชนี sSET Index ในช่วง H2/62 ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุน   นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสไอเอสบี (SIS…
12:07 ก.ล.ต.เตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้น Tian Tian Ventures /TTGO /TTV เตรียมฟันผิดกม.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล…
12:03 ACG ตั้งเป้ารายได้ปี 62 ไม่ต่ำกว่า 3 พันลบ.เตรียมเปิดทำการ 2 สาขาใหม่ช่วง H2/62 ในภาคเหนือ-ตะวันออก   นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท…

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16:33:45 น.

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2.  เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ - สังคม

3.  เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อการจัดหาที่ดินสำหรับงานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด ของกรมท่าอากาศยาน

4.  เรื่อง ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
5.  เรื่อง ขออนุมัติขายที่ราชพัสดุ
6.  เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

7.  เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของ กระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มท.)

8.  เรื่อง ผลการดำเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต (คค.)
ต่างประเทศ

9.  เรื่อง การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for

Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)
10. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22

11. เรื่อง รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตาม กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2562 และการจัดทำรายชื่อ

ตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets)
12. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre ครั้งที่ 5
แต่งตั้ง
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
15. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

16. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 113 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและ มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

17. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 114 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบ อำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง