ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ข่าวการเมือง Tuesday May 21, 2019 16:39 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อการจัดหาที่ดินสำหรับงานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด ของกรมท่าอากาศยาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยานดำเนินการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในกรณีที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลแม่สอด และตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560 ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 12 ราย 21 แปลง พื้นที่รวม 108 ไร่ 1 งาน 64.64 ตารางวา เพื่อจัดหาที่ดินสำหรับงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ตามโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ในวงเงิน 104,514,443.74 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าที่ดิน ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ