ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล

ข่าวการเมือง Tuesday May 28, 2019 18:50 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จำนวน 987.44 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล ตามที่ กษ. เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จำนวน 987.44 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มียานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกลเพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมถึงทดแทนเครื่องจักรกลเดิมที่มีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยจะจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ลำดับที่ 1

รายการ - รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 100 ตัน (ALL Terrain Crane)

ลักษณะการใช้งาน - ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 ตัน หรือเพื่อทำการขนย้าย ติดตั้ง เช่น เรือขุด บานระบาย โดยสามารถใช้งานในพื้นที่กันดาร ดินอ่อน และทางแคบ

จำนวน (คัน) 6

วงเงิน (ล้านบาท) 360.00

ลำดับที่ 2

รายการ - รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (ALL Terrain Crane)

ลักษณะการใช้งาน - ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 50 ตัน หรือเพื่อทำการขนย้าย ติดตั้ง เช่น เรือขุด บานระบาย โดยสามารถใช้งานในพื้นที่กันดาร ดินอ่อน และทางแคบ

จำนวน (คัน) 12

วงเงิน (ล้านบาท) 588.00

ลำดับที่ 3

รายการ - รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน 16 ตัน – เมตร

ลักษณะการใช้งาน - ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนาดปานกลาง เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อทำการขนย้ายติดตั้ง (สามารถใช้บรรทุกได้ด้วย)

จำนวน (คัน) 8

วงเงิน (ล้านบาท) 39.44

รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 (คัน) วงเงิน 987.44 (ล้านบาท)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ