เอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1

ข่าวการเมือง Tuesday May 28, 2019 19:50 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 และอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวกับรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์ แต่มิใช่สาระสำคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมฯ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

สาระสำคัญของร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทั้งสองฝ่ายนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของการดำเนินความสัมพันธ์และประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย ในประเด็น ดังนี้

(1) ภาพรวมสถานการณ์ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย

(2) กฎระเบียบด้านศุลกากรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย

(3) การดำเนินมาตรการเยียวยาทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย

(4) นโยบายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย

(5) นโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเซียและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรม

(6) นโยบายอุตสาหกรรมเกษตรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการเกษตร

(7) โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย

(8) กฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในการนำเข้าสินค้าจากไทย

(9) โอกาสในการประกอบธุรกิจในสหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเซีย การเป็นตลาดเดียวด้านการค้าบริการ และการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทย และโอกาสในการลงทุนของนักธุรกิจของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย

(10) วันและสถานที่การประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 2 และการลงนามรับรองเอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 1

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) มีกำหนดจะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในฐานะประธานร่วมกับรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหาภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (นางทัตยานา วาโลวายา)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ